Kalibrácia:

Kalibrácia od výrobcu - Comet

Výrobky Comet sú dodáváné s kalibračnými listami od výrobcu. Kalibračný list je zahrnutý v cene výrobku. Kalibrácia je vykonávaná v laboratóriách výrobcu, tieto nie sú akreditovaným kalibračným laboratóriom.
Kalibračný list vychádza z požiadaviek normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Registračné osvědčenie od Českého Metrologického Inštitútu..

Metrologická náväznosť etalónov je deklarovaná v kalibračnom liste - identifikácia etalónu, jeho platnosť a informácia o metrologickej náväznosti. Kópie kalibračných listov etalónov je možné zaslať za poplatok.

Kalibrácia teploty je vykonávaná štandardne v jednom bode - pri +23°C.
Kalibrácia vlhkosti je vykonávaná štandardne v jednom bode - pri 50% RV.
Kalibrácia atmosférického tlaku je vykonávaná u väčšiny prístrojov v dvoch bodoch, a to pri okolnom tlaku a pri zníženom tlaku v blízkosti spodnej hranice meracieho rozsahu (800 resp. 750 hPa). Pri tlakomeroch T2xxx sa kalibruje v troch bodoch.
Kalibrácia elektrických veličín - prúdu, napätia, odporu sú vykonávané v niekoľkých bodoch (3 až 5) dostatočne pokrývajúcich merací rozsah prístroja.

E-mail | Home Navštívte aj erdetester.de Navštívte aj bodemtester.nl
©2009 ATON-CS All rights reserved